คู่มือผู้ร่วมจัดแสดงงาน

ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึงในการจัดแสดงงาน “SIGN ASIA EXPO 2020 / APPPEXPO THAILAND 2020”

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 ที่ระบาดอย่างรุนแรงทั่วโลก ทางผู้จัดงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าชมงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน และขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คำแนะนำจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงมาตรการการปฏิบัติสำหรับสถานที่จัดงาน ผู้จัดงาน ผู้แสดงงาน และผู้เข้าร่วมงาน อย่างเคร่งครัด

เอกสาร “คู่มือผู้ร่วมจัดแสดงงาน” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ท่านเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมจัดแสดงงานในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น และเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองขอแนะนำให้ท่านศึกษาคู่มืออย่างละเอียด และส่งแบบฟอร์มบริการด้านต่างๆ ตามกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้

และขอรบกวนให้ทุกท่านที่จะเข้าร่วมงาน ( Exhibitors, Official Contractors, Contractors, Associations , Club) ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคัดกรองตนเอง ด้านล่างนี้ แล้วส่งกลับมายังผู้จัดงาน ที่ Email: signasiachannel@gmail.com ก่อน เข้างานแสดงสินค้า เพื่อปฏิบัติงานติดตั้งและรื้อถอนเพื่อที่ทางผู้จัดจะรวบรวมส่งให้ทางหน่วยงานภาครัฐตามข้อกำหนดในการติดตามควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19

ทีมงานไซน์เอเชีย